کنترلر سازگار:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

نسخه های نرم افزار:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2

کنترلر سازگار:

 • DBK21B
 • DBK22B
 • DBK4B
 • DBK5B04

نسخه های نرم افزار:

 • SEACAD 5.0
 • SEACAD 5.1
 • SEACAD 5.2

کنترلر سازگار:

 • DBK2JJ
 • DBK2JP
 • DBZ6J

نسخه های نرم افزار:

 • BSLAPP 5.0
 • BSLAPP 5.1
 • BSLAPP 5.2
 
 

توجه داشته باشید: 

1. لطفاً فایل های قدیمی را بازنویسی نکنید زیرا نرم افزار جدید شامل پارامترهای دستگاه نمی شود.

2. اگر شما هر گونه سوال فنی، لطفا احساس رایگان برای تماس در هر زمان.