کنترلر سازگار:

  • FBLI-V-LV4
  • FBLI-V-LV4A

کنترلر سازگار:

  • تمامی مدل های سری LMC

نسخه های نرم افزار:

  • EZCAD2.14.11
  • EZCAD2.14.10
  • EZCAD2.14.9
  • EZCAD2.14.6
  • EZCAD2.9.6
  • EZCAD2.7.6

کنترلر سازگار:

  • تمامی مدل های سری DLC

توجه داشته باشید: 

1. لطفاً فایل های قدیمی را بازنویسی نکنید زیرا نرم افزار جدید شامل پارامترهای دستگاه نمی شود.

2. اگر شما هر گونه سوال فنی، لطفا احساس رایگان برای تماس در هر زمان.